• Via Traktsia, 2
  • Ruse, Bulgaria
  • +359 82 815 520
  • arev@arevpremier.com

Human Resources

Приключи проект „Здравословни и безопасни условия на труд за „Арев Премиер“ ООД “

На 22.09.2018 г.„Арев Премиер“ ООД успешно приключи изпълнението на проект № BG05M9OP001-1.008-1281 „Здравословни и безопасни условия на труд за „Арев Премиер“ ООД “, финансиран по Процедура „Добри и безопасни условия на труд” от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-20200 на Европейския съюз, чрез Европейския социален фонд.

В рамките на проекта беше въведена система за развитие на човешките ресурси и поведени обучения на работниците и служителите. Закупени бяха лични предпазни средства, промишлена прахосмукачка, ергономични столове и маси, антиплъзгаща настилка, обзавеждане и оборудване с техника на стаята за хранене у почивка, средства за подобряване на общото и локално осветление. Производствените помещения бяха оборудвани с нова дограма и високоефективни климатици. Въведена беше електронна система за контрол на достъпа и беше организиран транспорт за работниците живеещи извън Русе.

С реализираните дейности и направените инвестиции фирмата подобри организацията на труда, управлението на човешките ресурси и условията на труд, повиши нивото на безопасност и осигури условия за пълноценна почивка на работещите.

Дейностите по проекта бяха изпълнени за 16 месеца, а с тяхното изпълнение работниците и служителите в „Арев Премиер” ООД   се трудят в по-комфортна и безопасна среда.

Започва изпълнение на проект „Здравословни и безопасни условия на труд за "Арев Премиер" ООД”

На 23.05.2017 г. подписахме договор за изпълнение на проект „Здравословни и безопасни условия на труд за "Арев Премиер" ООД”. Проектът се осъществява в рамките на процедура  BG05M9OP001-1.008 „Добри и безипасни условия на труд" по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014 – 2020 г.

Основните дейности по проекта предвиждат разработване, адаптиране и въвеждане на система за развитие на човешките ресурси, осигуряване на организиран транспорт за работници живеещи извън Русе, подобряване на микроклиматичната среда и ергономията на работните места, осигуряване на лични предпазни средства и средства за колективна защита за работещите в предприятието, обучения за заетите в производството, администрацията и управлението на фирмата, оборудване на стаята за хранене и отдих за работниците.

Реализирането на тези дейности цели да постигне: 

- Подобряване организацията на труда и управлението на човешките ресурси в предприятието;
- Повишаване на нивото на безопасност и създаване на добри условия на труд за работещите в предприятието;
- Подобряване на условията за хранене и почивка и мобилността за работниците.

Обща цел на проекта: Подобряване на работната среда и качеството на заетостта в предприятието.

Продължителност – 12 месеца.

Обща стойност на проекта – 229 883 лв., от които – 195 400,55 лв. средства на ЕС и 34 482,45 национално съфинансиране.

През 2018 г. „Арев Премиер“ ООД продължава с изпълнението на проект № BG05M9OP001-1.008-1281 „Здравословни и безопасни условия на труд за „Арев Премиер“ ООД “, финансиран по Процедура „Добри и безопасни условия на труд” от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-20200 на Европейския съюз, чрез Европейския социален фонд.

През 2017 г. бяха приключени голяма част от дейностите целящи подобряване на условията на труд във фирмата. На работниците и служителите бяха предоставени ергономични столове, съобразени със спецификата и натоварванията на техните работни места. Доставени са 2 бр. ергономични маси за работещите спомагателна шивашка дейност. В пералния участък беше монтирана противохлъзгаща настилка. Ежедневно се осигурява организиран транспорт за живеещите в гр. Мартен работници. Беше доставена и въведена в експлоатация промишлена прахосмкачка, осигуряваща защита от прах, токсични и други вещества за работещите в производствените помещения. Доставени и монтирани са настолни лампи за спомагателните дейности, лампи за кетел машините и луминесцентни лампи за производствените помещения. Осигурено е специално работно облекло и лични предпазни средства за работниците на длъжности крояч, гладач и перач. Проведени бяха 2 броя тренинги за работниците и служители относно специфичните рискове за здравето, свързани с индивидуалното работно място и методите и средствата за тяхното ограничаване и предотвратяване. Стаята за хранене и почивка беше обзаведена и оборудвана с всичко необходимо за пълноценен отдих на работещите. Стартира разработването, адаптирането и въвеждането на система за развитие на човешките ресурси.

През 2018 г. в рамките на проекта предстои доставка и инсталиране на система за достъп и контрол, монтиране на парапет за обезопасяване придвижването по външни стълби, доставка и монтаж на съвременна климатична система и подмяна на част от дограмата на прозводствените помещения.

С успешното изпълнение на всички планирани дейности ще бъде постигната общата цел на проекта: Подобряване на работната среда и качеството на заетостта в предприятието.